Myslivost

Bohemian Wildlife Estate

Správa Parishových lesů myslivecky hospodaří ve třech vlastních honitbách. Největší z nich s výměrou 1 658 ha je honitba Zaječiny. Je to místo s bohatou mysliveckou historií, kde díky poctivé chovatelské práci pana Egrta, byla ulovena svého času nejsilnější mufloní trofej na světě s bodovou hodnotou 240,65 CIC. Díky kvalitní zvěři odtud pocházející, byl položen základ chovu několika kvalitních populací nejen v České republice. Základem honitby je komplex převážně smrkového lesa s četnými potoky, obklopený poli a pastvinami zaručující dostatečnou úživnost. Normovaná je zde zvěř jelení, mufloní, srnčí a černá s cílem hospodařit v rovnováze se zdravotním stavem lesa a zodpovědnou péčí o zvěř. Zvěř jelení je zde nestálá, přechází a častěji se vyskytuje až v zimním období.

Zvěř mufloní musela projít velkou zkouškou, kdy po revoluci, byla společně s chovem ovcí do této oblasti zavlečna hniloba spárků. Mnozí odborníci předpovídaly zánik celé populace, kterou se převážně díky vynaloženému úsilí pana Parishe podařilo zachránit a její současná kvalita má stoupající tendenci. Se zvěří mufloní, srnčí a černou je možné setkat se po celý rok.

Další honitbou je uznaná obora Vidlice s výměrou 205 ha. Slouží k chovu zvěře siky Dybowského, mufloní a dančí. Svojí členitostí, převážně lesnatým charakterem s přilehlými loukami a protékajícími potoky nabízí dobré podmínky pro chov a lov zvěře. Největšími dosavadními úspěchy jsou trofeje, které dosáhly bodových hodnot u siky Dybowského 428,40 CIC, muflona 230,10 CIC a daňka 192,35 CIC. V obou těchto honitbách je loveckým hostům umožněn lov muflona a v oboře pak i siky Dybowského a daňka.

Lov probíhá jak šoulačkou, tak na čekané za doprovodu místního lesního personálu s důrazem na mysliveckou etiku a tradice. Ubytování pro lovecké hosty je zajišťováno v nedalekých penzionech.

Poslední honitbou je samostatná bažantnice Park s výměrou 202 ha, která slouží především k chovu zvěře bažantí. Ta je zde chována uměle a ve volné přírodě zůstává jen několik málo jedinců. Normovaná je zde i zvěř srnčí, která díky péči a vysoké úživnosti dosahuje dobré kvality.